GÓI CƯỚC INTERNET WIFI VIETTEL

NET1PLUS
165 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
30 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký
NET2PLUS
180 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
80 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký
NET3PLUS
210 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
110 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký
NET4PLUS
260 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
140 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký
SUPER NET1
225 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
100 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký
SUPER NET2
245 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
120 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký
SUPER NET4
350 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
200 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký
SUPER NET5
430 000 đ
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp.
250 Mbps
Lắp nhanh trong 24h
Đăng ký

giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ vCONTRACT

Hợp đồng điện tử Viettel (vContract) cho phép doanh nghiệp quản lý và ký số các loại hợp đồng, tài liệu với khách hàng, đối tác qua internet. Hợp đồng điện tử Viettel đáp ứng các quy định của pháp luật và là giải pháp thay thế hợp đồng giấy hiệu quả, có giá trị pháp lý như việc ký kết hợp đồng giấy theo phương thức truyền thống.

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA